• AKTYWNA TABLICA

    • Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

     Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą  warunki do zmiany w sposobach nauczania. 

     Zakupione przez szkołę tablice interaktywne wykorzystywane są w trakcie prowadzonych zajęć i umożliwiają nauczycielom prowadzenie dynamicznych, innowacyjnych lekcji, które nie ograniczają się tylko do przekazania i zapisania niezbędnych informacji.  Odpowiedni do tematu lekcji film czy  zdjęcia, a także liczne ćwiczenia interaktywne pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia i zapamiętania lekcji.  Umożliwiają także uczniom aktywny udział oraz powodują wzrost motywacji do nauki. Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie nie są znudzeni, zyskują  większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

     Zapraszamy do kontaktu wszystkie szkoły uczestniczące w programie Aktywna Tablica, które chcą dołączyć do Międzyszkolnej Sieci Współpracy w zakresie stosowania rozwiązań internetowych.