•  

    Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego
   w sprawie wprowadzenia  do systemów oświaty w Unii Europejskiej
   programu   „Szachy w szkole” (0050/2011), 15.03.2012:
    

    

   „Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”...

    

   Program „Edukacja przez szachy” w Szkole Podstawowej nr 123 im. Generała Józefa Bema w Krakowie.
    

   Program Edukacja przez szachy w szkole jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko, rozwój jego zdolności oraz realizacją jednego  z wielu zadań szkoły która opowiada się za wszechstronnym rozwojem każdego dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększa szanse powodzenia w szkole, grupie rówieśniczej jak i w życiu. 

   Sposobem wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka   jest wzbudzenie zainteresowania grą w szachy już w wieku wczesnoszkolnym. Kontakt z szachami – zarówno z pozycji gracza jak i odbiorcy rozwija u dziecka logiczne myślenie, pracę w zespole, radzenie sobie w sytuacjach pokonanego, jak również uczy zdrowej rywalizacji. Pomaga w odkrywaniu własnych możliwości. Wszystko to, co jest dla dziecka nowe i ciekawe, działa na zmysły, kształtuje percepcję wzrokową i wyobraźnię, wywołuje przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia. Realizacja tego programu przyczyni się do rozwoju zdolności  matematycznych i indywidualności dziecka, a także przeżywania przez niego pozytywnych emocji.

   Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

   Celem nadrzędnym Projektu nie jest wytrenowanie zawodowych szachistów, ale wsparcie ogólnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozbudzenie w nich sympatii do królewskiej gry.

   Program ma propagować szachy, a nie produkować szachowych mistrzów, głównym zadaniem nauczyciela jest zaszczepić w dzieciach chęć do zapoznania się z grą i poznać tajniki tej gry.

   Wyniki badań międzynarodowych  wskazują na wiele walorów wynikających z gry w szachy.  Królewska gra rozwija pamięć  i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. To żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „teorii inteligencji wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowanych inteligencji – matematyczno-logiczną i przestrzenną uzasadnia właśnie przykładami szachowymi. 
   Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów  na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Nie ma w niej miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
   Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. Oprócz nauki przez działanie, mamy więc również edukację przez zabawę.

   W ramach projektu  już od 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 123 im. Generała Józefa Bema w Krakowie prowadzone są zajęcia szachowe  w edukacji wczesnoszkolnej we wszystkich klasach I-III oraz dodatkowo w klasach starszych IV-VIII dla wszystkich chętnych uczniów.

   W ramach projektu „Edukacja przez szachy w Szkole” systematyczne prowadzenie zajęć pozwala na dalsze doskonalenie gry oraz udział uczniów i reprezentowanie szkoły w turniejach nie tylko na szczeblu gminnym, wojewódzkim, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym.